BKIM Provinsi Jawa Tengah
Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 39
Semarang 50136
Telp/Faks (024) 8413482
email : bkimjtg@yahoo.co.id